Minus20 LG03

ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และแบรนด์อื่นใดในเครือ โดยการกระทำรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ข้าพเจ้า

อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าสามารถแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่ แผนก DATA SECURITY อีเมล datacontrol@1577.co.th โทรศัพท์ 02-301-2951 โดยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่